Algemene voorwaarden OGonline Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

 1. Sensu handelend onder de naam OGonline (hierna: Opdrachtnemer) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het ontwerpen en ontwikkelen van websites en online systemen, het aanbieden van online marketing en design gericht op de vastgoedbranche.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Opdrachtnemer en die een Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten aangaat met Opdrachtnemer.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’,en ieder afzonderlijk als ‘Partij’,verstaan: Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Opdrachtnemer en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 4.8 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende design, development en online marketing, en Producten alsmede alle andere door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Opdrachtnemer, te raadplegen via www.ogonline.nl.

Artikel 2 Identiteit van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is bij de KvK geregistreerd onder nummer 27280602en draagt btw-identificatienummer NL815061018B01. Opdrachtnemer is gevestigd aan Binckhorstlaan 36 (2516 BE) te Den Haag.
 2. Opdrachtnemer is per e-mail te bereiken via info@ogonline.nl of middels de Website  www.ogonline.nl en telefonisch op 07003229733.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Opdrachtnemer en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het verstrekken van een opdracht.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden in acht wordt genomen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.
 9. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De offerte is geheel vrijblijvend, tenzij de offerte een geldigheidstermijn bevat. Offertes die niet vrijblijvend zijn, maar eveneens geen expliciete termijn van aanvaarding vermelden, zijn geldig gedurende 30 (zegge: dertig) dagen na datum van de offerte. Zodra de geldigheidstermijn is verlopen, vervalt het aanbod.
 3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt aanvaard, dan heeft Opdrachtnemer het recht dit aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 6. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 7. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Opdrachtnemer via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
 8. Opdrachtnemer kan met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging. Instemming van Opdrachtgever met aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer in te schakelen derden, geldt eveneens als bevestiging van de offerte.
 9. Als Opdrachtnemer een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 10. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Opdrachtnemer dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk bevestigt.
 11. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Opdrachtnemer.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle (contact)gegevens en materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot Opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Opdrachtnemer zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.
 8. Opdrachtnemer heeft het recht om gebruik te maken van door Opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake.
 9. Opdrachtnemer doet hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de Diensten binnen de opgegeven termijn of op de afgesproken dag te verrichten. Vertraging in de uitvoering of levering van de Diensten kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 10. Verzuim van Opdrachtnemer treedt pas in nadat Opdrachtnemer schriftelijk met bericht van ontvangst in gebreke is gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling gestelde termijn uitblijft.
 11. Opdrachtnemer is steeds bevoegd geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling te verlangen en de werkzaamheden pas aan te vangen na ontvangst van betaling. Voorts is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd de Diensten in gedeelten uit te voeren en van iedere gedeeltelijke uitvoering betaling te verlangen.

Artikel 6 Inschakelen van derden

 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden opdrachten aan derden steeds door of namens Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtnemer kan in dat verband op verzoek van Opdrachtgever en voor rekening en risico van Opdrachtgever als gemachtigde optreden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Opdrachtnemer worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst goederen of Diensten van derden betrekt die zullen worden “doorgegeven” aan Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit eventuele algemene voorwaarden van derden ook gelden jegens Opdrachtgever.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 8 Meerwerk

 1. Er is sprake van meerwerk - hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door onvoorziene omstandigheden een andere uitvoering absoluut noodzakelijk is - indien sprake is van te verrichten werkzaamheden welke niet bij het opstellen van de offerte dan wel bij het sluiten van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Er is eveneens sprake van meerwerk indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren. Deze worden Overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat de Opdrachtnemer tijdig de Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de daar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien de Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk op te zeggen, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
 4. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat dit aan de Opdrachtnemer kan worden verweten, is de Opdrachtnemer gerechtigd de relevante vergoeding(en) aan te passen op deze omstandigheden.
 5. Indien blijkt dat door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn of blijken, heeft de Opdrachtnemer het recht de relevante vergoeding(en) daarop aan te passen.
 6. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in dit Artikel het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.
 7. Opdrachtnemer kan verlangen dat er een aparte Overeenkomst wordt gesloten ten aanzien van het meerwerk.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Opdrachtnemer Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 10 Duur en opzegging

 1. Een Overeenkomst die ziet op webhosting, wordt aangegaan voor een termijn van tenminste 6 (zegge: zes) maanden. Een Overeenkomst die ziet op domeinregistratie wordt aangegaan voor 1 (zegge: één) of 2 (zegge: twee) jaar (vermeld op de aanvraag) en is gelijk aan de tijdsduur waarover het corresponderende domein bij aanvang wordt gefactureerd.
 2. Tussentijdse opzegging ten aanzien van websiteprojecten is niet mogelijk.
 3. Een geldige opzegging voor de aangeboden online marketing Diensten geschiedt op de navolgende wijzen:
  a.    De gesloten Overeenkomst kan worden gesloten voor bepaalde, maar ook onbepaalde tijd. Een dergelijke Overeenkomst kan enkel schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 3 (zegge: drie) maanden.
 4. Een geldige opzegging voor de aangeboden hosting Diensten geschiedt op de navolgende wijzen:
  a.    Opdrachtgever kan een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd die ziet op webhosting of domeinregistratie uitsluitend tegen het einde van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan opzeggen, door schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (zegge: drie) maand.
 5. Tenzij tijdig met inachtneming van de opzegtermijn is opgezegd, worden Overeenkomst steeds stilzwijgend met dezelfde periode als waarvoor zij zijn aangegaan verlengd.
 6. Opzegging van het abonnement kan enkel geschieden via e-mail dan wel op enige andere schriftelijke wijze.
 7. Opzegging kan niet plaatsvinden met betrekking tot een lopend abonnement. De opzegging zal pas van kracht worden wanneer het lopende abonnement ten einde komt.
 8. Indien de Opdrachtgever geldig opzegt behoudt hij/zij haar toegang tot de functionaliteiten waar de Opdrachtgever toegang tot heeft door zijn/haar aangeschafte abonnement tot de einddatum van het gekozen abonnement.
 9. Indien de Opdrachtgever het abonnement rechtsgeldig heeft opgezegd zal er geen volgende automatische incasso meer plaatsvinden.
 10. Indien Opdrachtgever het abonnement geldig heeft opgezegd zal dit niet leiden tot terugbetaling van het laatst betaalde bedrag.
 11. Het ontbreken van een volgende betaling, een mislukte betaling, dan wel een opzegging van het abonnement, leidt ertoe dat toegang tot de aangeboden Diensten automatisch wordt stopgezet op de einddatum van de vorige betaling.
 12. Elke Overeenkomst kan onmiddellijk, zonder opzegtermijn, door beide partijen worden opgezegd wanneer de andere partij:
  a.    Zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat hij de andere partij daartoe schriftelijk heeft gesommeerd en de in de sommatiebrief genoemde termijn is verstreken;
  b.    De andere partij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag voor faillissement is gedaan;
  c.    De andere partij voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel een aanvraag voor surseance van betaling is gedaan;
  d.    Conservatoir en/of executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen van de andere partij;e.    De andere partij wordt ontbonden, gefuseerd of gesplitst.
 13. De partij die op grond van lid 12 van dit Artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van Opdrachtnemer worden als gevolg van opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 14. Bepalingen die bedoeld zijn om na het einde van de Overeenkomst voort te duren zoals betalingen, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de Overeenkomst van kracht.
 15. Indien Opdrachtgever een Opdracht opzegt of indien de Opdracht wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever, is Opdrachtgever het honorarium voor de gewerkte uren en de gemaakte kosten vermeerderd met BTW en eventuele andere heffingen/belastingen overeenkomstig de offerte verschuldigd, ongeacht of de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor Opdrachtgever tot een gewenst of bruikbaar resultaat hebben geleid. Voorts is Opdrachtgever een schadevergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd ten bedrage van 35% van het honorarium dat samenhangt met het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Opdracht.

Artikel 11 Annulering 

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk daar de Opdrachtgever direct toegang heeft tot de functionaliteiten toebehorend aan het gekozen abonnement.

Artikel 12 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd bij websiteprojecten een aanbetaling te verlangen. Het volgende schema zal worden gehanteerd:
  a.    40% ingevolge ondertekening van de offerte;
  b.    40% ingevolge aanvang technische ontwikkeling;
  c.    20% bij oplevering.
 4. Betaling kan geschieden op de navolgende wijzen:
  a.    Bankoverschrijving;
  b.    iDeal;
  c.    Factuur;
  d.    Automatische incasso.
 5. De factuur dient binnen 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te zijn voldaan door overmaking van het volledige factuurbedrag op het door Opdrachtgever aangegeven rekeningnummer.
 6. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor de Opdracht het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigde uurtarief (dan wel indien geen uurtarief is bevestigd het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer), vermeerderd met eventuele kosten van derden, alsmede BTW en andere heffingen/belastingen van overheidswege.
 7. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een verhoging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 8. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer mede te delen.
 9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtnemer kosten van derden (inkoopkosten) aan Opdrachtgever doorberekenen.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke (handels) rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Indien Opdrachtnemer besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 12.10 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 12. Indien Opdrachtgever de betaaltermijn overschrijdt dan:
  a.    Is Opdrachtnemer gerechtigd uitvoering van de Opdracht op te schorten (daaronder uitdrukkelijk ook begrepen het leveren van diensten zoals webhosting/het blokkeren van toegang/etc), zonder dat zulks kan leiden tot schadeplichtigheid van Opdrachtnemer;
  b.    Is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen of op andere wijze te betalen dan door geldoverdracht.
 13. Indien de uitvoering van de Overeenkomst en Diensten zijn opgeschort, zoals bedoeld in lid 12 sub a van dit Artikel, en Diensten opnieuw aangesloten/geactiveerd moeten worden, zal activatie door Opdrachtnemer slechts plaatsvinden nadat de daarmee samenhangende kosten ad € 95,- exclusief BTW per domein of website zijn voldaan.
 14. In geval Opdrachtnemer na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever gehouden de daadwerkelijk gemaakte kosten (en dus niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s).
 15. Iedere betaling strekt te allen tijde eerste in mindering op kosten en rente, vervolgens op openstaande factuurbedragen en in laatste instantie op het factuurbedrag waarmee de betaling correspondeert
 16. Het staat Opdrachtnemer vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten totdat Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 10 van dit Artikel niet heeft voldaan.
 17. In geval van overschrijding van de betaaltermijn is Opdrachtgever niet (langer) bevoegd de ter beschikking gestelde resultaten van de opdracht te gebruiken en komt de aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders bericht.
 18. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder instemming van Opdrachtnemer enig bedrag met een factuurbedrag te verrekenen of daarop in mindering te brengen.

Artikel 13 Prijswijzigingen- en verhogingen

 1. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om in geval van wijziging of uitbreiding van een opdracht prijsveranderingen aan te brengen.
 2. Werkzaamheden en kosten die samenhangen met wijziging of uitbreiding van een Opdracht zullen op dezelfde wijze worden gefactureerd als de oorspronkelijke opdracht. Onder wijziging en uitbreiding van een Opdracht zijn ook begrepen werkzaamheden die ontstaan als gevolg van niet-tijdige, niet-juiste of niet-volledige aanlevering van informatie of materialen door Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
 4. Opdrachtnemer is eveneens gebonden aan een prijsverhoging ten gevolge van door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij Opdrachtnemer de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om indien de Overeenkomst 3 (zegge: drie) maanden of langer heeft geduurd en deze een looptijd heeft van meer dan zes maanden, tussentijdse prijswijzigingen door te berekenen. Deze prijswijzigingen zijn ook mogelijk waar het prijsbepalende, voorzienbare factoren betreft.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht prijswijzigingen als gevolg van een kostprijsfactor door te berekenen aan Opdrachtgever. Eventuele prijswijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever worden gemeld.
 7. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 (zegge: drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijke prijs uit te voeren, dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 8. Een ontbinding, zoals vermeld in lid 7 van dit Artikel, geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, is Opdrachtnemer gerechtigd door hem al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 14 (Op) levering

 1. Levering is afhankelijk van de Overeenkomst en de te verrichte Diensten.
 2. In gezamenlijk overleg met de Opdrachtgever zal er traject worden opgesteld waarin de te verrichte Diensten worden uitgelegd alsmede de overige specificaties van de Diensten staan vermeld.
 3. Opdrachtnemer zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties dan wel geschikt is voor gebruik, maar uiterlijk binnen 7 (zegge: zeven) dagen na afronden van de Opdracht. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 (zegge: zeven) werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien Opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte Overeenkomst.
 4. De broncode zal nimmer aan Opdrachtgever worden meegegeven dan wel aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 6. Indien sprake is van websiteprojecten, dan geschiedt (op)levering op de navolgende wijze:a.Kick-off waarbij beide partijen samenkomen en de specificaties van het project in gezamenlijk overleg besprekenb.    Design fase waarbij het concept design wordt gepresenteerd. Vervolgens heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om feedback te leveren op de gemaakte versies. Na akkoord van de Opdrachtgever wordt aangevangen aan de technische ontwikkeling.c.De technische ontwikkelingen worden wederom aan de Opdrachtgever gepresenteerd en (eventueel) feedback wordt verwerkt. Opdrachtgever dient weer zijn/haar akkoord te geven.
 7. Een opdracht eindigt zodra alle werkzaamheden zijn verricht en door Opdrachtnemer geen diensten meer worden geleverd.
 8. In geval sprake blijkt van kleine tekortkomingen in de Opdracht die het normale gebruik niet of beperkt beïnvloeden, zal Opdrachtnemer de tekortkomingen zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien Opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkomingen te verhelpen, is Opdrachtnemer niet gehouden terzake aan Opdrachtgever enige vergoeding te voldoen of haar factuur aan te passen. De Opdracht geldt in dat geval onverminderd als uitgevoerd en goedgekeurd.
 9. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
 10. Het niet-tijdig leveren van Opdrachtnemer is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 15 Gebruik/onderhoud/licentie

 1. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene voorwaarden, het schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar, niet-sublicentieerbaar om de Diensten voor eigen gebruik en uitsluitend binnen de eigen organisatie te gebruiken conform de bijbehorende documentatie, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat medewerkers van Opdrachtgever die gebruik maken van de Diensten op de hoogte zijn van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden en zich aan de bepalingen houden.
 3. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever nimmer toegestaan de programmatuur, de bijbehorende codes voor gebruik en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal Opdrachtgever een derde - al dan niet op afstand (online) - toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.
 6. De Opdrachtgever is zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd het resultaat van de Opdracht op andere wijze te gebruiken dan voor het doel waarmee de Opdracht aan Opdrachtnemer is verstrekt.
 7. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan het resultaat van de Opdracht te (doen) wijzigen.
 8. Opdrachtgever dient het resultaat van de Opdracht door Opdrachtnemer te laten onderhouden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken geleverd door Opdrachtnemer blijven in het eigendom van Opdrachtnemer, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Opdrachtnemer zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Opdrachtnemer te vestigen.

Artikel 17 Garanties

 1. Ten aanzien van de verleende Diensten van Opdrachtnemer geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Opdrachtnemer niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
 2. De Opdrachtgever garandeert dat zij de Diensten niet zal gebruiken:
  a.    Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Opdrachtnemer of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  b.    In strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
  c.    In strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De aan Opdrachtgever gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is Opdrachtnemer enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Opdrachtnemer, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Opdrachtnemer om, als een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door Opdrachtgever die verband houden met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdig niet volledig beschikbaar zijn van de Diensten.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer de benodigde software niet geïnstalleerd kan worden, alsmede wanneer het programma een eventueel virus of programmafout bevat, ook indien het programma op andere computers wel werkt of heeft gewerkt.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.
 7. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam indien deze niet door Opdrachtnemer wordt beheerd.
 8. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening. Opdrachtgever heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen.
 9. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. Opdrachtnemer is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de Opdrachtgever.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, vermissing, beschadiging etc. van data (van Opdrachtgever) dat bij gebruik van een dienst, onderhoud of storing is opgetreden, Opdrachtnemer kan -met inachtneming van het maximum als bedoeld in Artikel 18.24- slechts aansprakelijk zijn voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 12. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van websites, mailingen etc. Opdrachtgever dient de teksten, foto’s, afbeeldingen, e-mailadressen etc. die in het kader van de opdracht gebruikt moeten worden, aan te leveren, danwel indien Opdrachtnemer de inhoud aanlevert, goed te keuren. Opdrachtnemer zal in dit verband alle redelijkerwijs te verlangen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde te voorkomen dat het gebruik van het door Opdrachtnemer aangeleverde in strijd is met enig in Nederland geldend recht, daaronder begrepen eventuele rechten van intellectueel eigendom van derden.
 13. Onverminderd de zorgvuldigheid van Opdrachtnemer als omschreven in Artikel 18.12, is Opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van aanspraken terzake in het kader van de Opdracht gebruikte inhoud. Alle eventuele aanspraken van derden, op welke grond dan ook, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 14. Opdrachtnemer zal als goed contractant zorgdragen voor behoorlijke uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer garandeert echter uitdrukkelijk niet een continue, onbelemmerde toegang tot systemen, het internet en door haar geleverde diensten.
 15. Indien Opdrachtgever wordt verweten dat onrechtmatig en/of in strijd met enig wettelijk voorschrift wordt gehandeld en/of inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht, zal Opdrachtnemer het onrechtmatige/strijdige/inbreuk makende gedeelte van de website zo spoedig mogelijk verwijderen, zonder dat Opdrachtnemer als gevolg daarvan schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever. De (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever onder de Opdracht (daaronder begrepen de kosten van diensten zoals webhosting) blijven ook in geval van buitengebruikstelling van een dienst onverminderd bestaan.
 16. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.
 17. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, is niet gehouden aan Opdrachtgever op enigerlei wijze een vergoeding (waaronder restitutie/korting etc) te verstrekken, indien een dienst (bijv. een website) niet beschikbaar is (hieronder is bijvoorbeeld begrepen de situatie dat de dienst als gevolg van een inbraakpoging of een softwarefout niet toegankelijk is).
 18. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van productie door een derde partij. De aansprakelijkheid is alsdan beperkt door de garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.
 19. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 20. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 21. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 19 van deze Algemene voorwaarden.
 22. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 23. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Opdrachtnemer met betrekking tot haar Diensten.
 24. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het gedeelte van de Overeenkomst waar de schade door is ontstaan c.q. mee samenhangt.
 25. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
 26. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 27. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde personen/partijen vervalt door het verloop van één jaar nadat het betreffende gedeelte van de Overeenkomst is voltooid

Artikel 19 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Opdrachtnemer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Opdrachtnemer zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Opdrachtnemer, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.
 5. Indien Opdrachtnemer op het moment dat de overmacht situatie ontstond de Diensten gedeeltelijk heeft uitgevoerd, is Opdrachtgever het honorarium voor de gewerkte uren en de gemaakte kosten vermeerderd met BTW en eventuele andere heffingen/belastingen overeenkomstig de offerte verschuldigd, ongeacht of de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor Opdrachtgever tot een gewenst of bruikbaar resultaat hebben geleid.

Artikel 20 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtnemer kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Voor zover een dergelijk recht verkregen kan worden door depot of registratie, dan is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectuele eigendom van derden of de mogelijkheid voor Opdrachtgever intellectuele eigendomsrechten tot stand te doen komen.
 3. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, waaronder maar niet beperkt tot rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Als de Opdrachtgever zich hier niet aan houdt, is de Opdrachtgever schadeplichtig.
 4. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd haar naam op of bij het resultaat van de opdracht te vermelden of te verwijderen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer resultaten van de opdracht openbaar te maken of te verveelvoudigen, in welk kader Opdrachtnemer voorts gerechtigd is de voorwaarden aan de openbaarmaking of verveelvoudiging te stellen.
 5. De in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Het is dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan dat Opdrachtgever veranderingen of wijzingen toebrengt aan de zaken, tenzij anders overeengekomen.
 7. Opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 8. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van gegevens. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 22 Wervingsverbod

 1. Het is Opdrachtgever verboden om gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging van de Overeenkomst, (voormalig) medewerkers die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming dan wel uitvoering van de Overeenkomst in de breedste zin des woord aldus ook derden die door Opdrachtnemer zijn ingehuurd en personeel van Opdrachtnemer, in dienst te nemen, werkzaamheden laten verrichten of anderszins werkzaam te zijn voor Opdrachtgevers zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

Artikel 23 Boeteclausule

 1. Opdrachtgever is van rechtswege in gebreke door enkele overtreding of niet-nakoming van de Overeenkomst, in het bijzonder Artikel 20, 21 en 22, zonder dat sommatie of enige andere formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond. Opdrachtgever zal jegens Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van  €2000 (zegge: tweeduizend) per overtreding en €1000 (zegge: duizend) voor iedere dag waarop de overtreding eventueel voortduurt, onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer krachtens de wet of de onderhavige Overeenkomst, zoals het recht van Opdrachtnemer om nakoming van de Overeenkomst dan wel een verbod en/of volledige schadevergoeding te vorderen, alsmede om tot beëindiging van de Overeenkomst over te gaan voor zover deze nog bestaat.
 2. Opdrachtgever verbindt zich om de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst ook op te leggen aan de terbeschikkinggestelde. Opdrachtgever is de in lid 1 bedoelde boete ook aan Opdrachtgever verschuldigd, indien de terbeschikkinggestelde die verplichtingen niet nakomt.

Artikel 24 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@ogonline.nl of telefonisch te melden via 070322973. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Opdrachtnemer in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 25 Wijzigingsbeding

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 26 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag te Den Haag.

Afspraak maken

Zet de eerste stap naar een betere online zichtbaarheid en maak kennis met ons team. Vraag nu meer informatie aan via dit formulier.

Je bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Ik heb interesse in
Mijn gegevens
Ik ken ogonline via
recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

Door op verzenden te drukken geef ik OGonline toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken om contact met mij op te nemen. Onze privacy statement is hierop van toepassing.