Quotation

OGonline is happy to help you. Let's start with an appropriate proposal.

The form has successfully been sent. We wil contact you as soon as possible.

Something went wrong while sending the contact form. Check if you correctly filled in all required fields and try again.

I'm interested in
My personal data
I know ogonline through
recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

By clicking on send I authorize OGonline to use my personal data to contact me. Our privacy statement applies to this.

Algemene voorwaardenOGonline Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

Sensu: Sensu v.o.f., Kamer van Koophandelnummer 27280602, ook h.o.d.n. ogonline Opdrachtgever: de partij die met Sensu een overeenkomst aangaat Opdracht: verzoek van Opdrachtgever tot levering van een dienst of product of het verrichten van werkzaamheden Overmacht: ter verduidlijking c.q. in aanvulling op de wet, geldt tussen partijen uitdrukkelijk ook -maar niet uitsluitend- als overmacht storingen in de hardware of software, niet functionerende telecommunicatie-infrastructuur waaronder internetverbinding(en) Schriftelijk: ook digitale berichten (zoals e-mail) gelden tussen partijen als schriftelijk bericht Toepasselijk recht: op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing Bevoegde rechter: de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen

Artikel 2- Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing op alle aanbiedingen van of namens Sensu en overeenkomsten met Sensu, tenzij door Sensu uitdrukkelijk schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.
2.2 Sensu handelt uitsluitend onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het verstrekken van een Opdracht.

Artikel 3- Prijzen, meerwerk en kosten

3.1 Alle door Sensu opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen/belastingen van overheidswege.
3.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor de Opdracht het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigde uurtarief (dan wel indien geen uurtarief is bevestigd het gebruikelijke uurtarief van Sensu), vermeerderd met eventuele kosten van derden, alsmede BTW en andere heffingen/belastingen van overheidswege.
3.3 Werkzaamheden en kosten die samenhangen met wijziging of uitbreiding van een Opdracht zullen op dezelfde wijze worden gefactureerd als de oorspronkelijke opdracht. Onder wijziging en uitbreiding van een Opdracht zijn ook begrepen werkzaamheden die ontstaan als gevolg van niet-tijdige, niet-juiste of niet-volledige aanlevering van informatie of materialen door Opdrachtgever.
3.4 Sensu is steeds gerechtigd om ingeval van wijziging of uitbreiding van een Opdracht prijsveranderingen aan te brengen.
3.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Sensu kosten van derden (inkoopkosten) aan Opdrachtgever doorberekenen.
3.6 Sensu heeft het recht prijswijzigingen als gevolg van een kostprijsfactor door te berekenen aan Opdrachtgever. Eventuele prijswijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever worden gemeld.

Artikel 4- Offerte en overeenkomst

4.1 Alle prijsopgaven en offertes van Sensu zijn onder voorbehoud van fouten/vergissingen en prijswijzigingen en zolang Sensu de werkzaamheden kan verrichten/diensten kan leveren.
4.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle prijsopgaven en offertes van Sensu vrijblijvend en kunnen zij niet door aanvaarding door Opdrachtgever tot een verplichting van Sensu leiden.
4.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn offertes van Sensu 30 dagen geldig.
4.4 Opdrachtgever dient zijn akkoord met een offerte schriftelijk te bevestigen. Instemming van Opdrachtgever met aanvang van de werkzaamheden door Sensu of door Sensu in te schakelen derden, geldt eveneens als bevestiging van de offerte.
4.5 Een overeenkomst die ziet op webhosting, wordt aangegaan voor een termijn van tenminste 6 maanden. Een overeenkomst die ziet op domeinregistratie wordt aangegaan voor 1 of 2 jaar (vermeld op de aanvraag) en is gelijk aan de tijdsduur waarover het corresponderende domein bij aanvang wordt gefactureerd.
4.6 Tenzij tijdig met inachtneming van de opzegtermijn is opgezegd, worden overeenkomsten steeds stilzwijgend met dezelfde periode als waarvoor zij zijn aangegaan verlengd.

Artikel 5- Uitvoering

5.1 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat noodzakelijk of wenselijk is om tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht door Sensu mogelijk te maken, daaronder begrepen het volledig, juist en tijdig aanleveren van informatie en materialen.
5.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeenkomen, heeft een door Sensu opgegeven termijn voor het volbrengen van een Opdracht uitsluitend een indicatieve strekking en geldt die termijn in geen geval als fatale termijn. Sensu doet hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de Opdracht binnen de opgegeven termijn of op de afgesproken dag te verrichten. Vertraging in de uitvoering of levering van de Opdracht kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.3 Verzuim van Sensu treedt pas in nadat Sensu schriftelijk met bericht van ontvangst in gebreke is gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling gestelde termijn uitblijft.
5.4 Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht binnen 7 werkdagen na afronding van de Opdracht controleren en eventuele klachten direct schriftelijk aan Sensu kenbaar maken. Als Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht niet controleert of geen klachten kenbaar maakt, wordt de Opdracht na 7 werkdagen na afronding van de Opdracht geacht te zijn goedgekeurd.
5.5 In geval sprake blijkt van kleine tekortkomingen in de Opdracht die het normale gebruik niet of beperkt beïnvloeden, zal Sensu de tekortkomingen zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien Sensu niet in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkomingen te verhelpen, is Sensu niet gehouden terzake aan Opdrachtgever enige vergoeding te voldoen of haar factuur aan te passen. De Opdracht geldt in dat geval onverminderd als uitgevoerd en goedgekeurd.
5.6 Sensu is steeds bevoegd geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling te verlangen en de werkzaamheden pas aan te vangen na ontvangst van betaling. Voorts is Sensu te allen tijde bevoegd een Opdracht in gedeelten uit te voeren en van iedere gedeeltelijke uitvoering betaling te verlangen.

Artikel 6- Inschakeling derden

6.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden opdrachten aan derden steeds door of namens Opdrachtgever verstrekt. Sensu kan in dat verband op verzoek van Opdrachtgever en voor rekening en risico van Opdrachtgever als gemachtigde optreden.
6.2 Ingeval ten behoeve van Opdrachtgever ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is Sensu gemachtigd die aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.
6.3 Sensu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen door ingeschakelde derden of door derden geleverde diensten. 6.4 Indien Sensu in het kader van de uitvoering van de Opdracht goederen of diensten van derden betrekt die zullen worden “doorgegeven” aan Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit eventuele algemene voorwaarden van derden ook gelden jegens Opdrachtgever.

Artikel 7- Betaling

7.1 Iedere betaling strekt te allen tijde eerste in mindering op kosten en rente, vervolgens op openstaande factuurbedragen en in laatste instantie op het factuurbedrag waarmee de betaling correspondeert.
7.2 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het volledige bedrag op het door Sensu aangegeven rekeningnummer.
7.3 Ingeval van overschrijding van de betaaltermijn:
* Is Opdrachtgever in verzuim met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn en over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd;
* Is Sensu gerechtigd uitvoering van de Opdracht op te schorten (daaronder uitdrukkelijk ook begrepen het leveren van diensten zoals webhosting/het blokkeren van toegang/etc), zonder dat zulks kan leiden tot schadeplichtigheid van Sensu;
* Is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Sensu zekerheid te stellen of op andere wijze te betalen dan door geldoverdracht.
7.4 In geval van overschrijding van de betaaltermijn is Opdrachtgever niet (langer) bevoegd de ter beschikking gestelde resultaten van de Opdracht te gebruiken en komt de aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij Sensu Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders bericht.
7.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder instemming van Sensu enig bedrag met een factuurbedrag te verrekenen of daarop in mindering te brengen.
7.6 Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in artikel 7.2 uitblijft en Sensu tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 10% van de opeisbare som met een minimum van € 150,-.
7.7 Ingeval Sensu na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever gehouden de daadwerkelijk gemaakte kosten (en dus niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s).
7.8 Indien de Opdracht is opgeschort (als bedoeld in 7.3) en diensten opnieuw aangesloten/geactiveerd moeten worden, zal activatie door Sensu slechts plaatsvinden nadat de daarmee samenhangende kosten ad € 50,= exclusief BTW per domein of website zijn voldaan.

Artikel 8- Intellectuele eigendom

8.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende of daarmee samenhangende rechten van intellectuele eigendom toe aan Sensu. Voor zover een dergelijk recht verkregen kan worden door depot of registratie, dan is uitsluitend Sensu daartoe bevoegd.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectuele eigendom van derden of de mogelijkheid voor Opdrachtgever intellectuele eigendomsrechten tot stand te doen komen.
8.3 Sensu is steeds gerechtigd haar naam op of bij het resultaat van de Opdracht te vermelden of te verwijderen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sensu resultaten van de Opdracht openbaar te maken of te verveelvoudigen, in welk kader Sensu voorts gerechtigd is voorwaarden aan de openbaarmaking of verveelvoudiging te stellen.
8.4 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft al hetgeen in het kader van een Opdracht is gecreëerd (daaronder begrepen tekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, (digitale) bestanden, etc.) eigendom van Sensu.

Artikel 9- Gebruik/onderhoud/licentie

9.1 Indien Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen onder de Opdracht, verkrijgt Opdrachtgever een licentie tot gebruik van het resultaat van de Opdracht voor het doel waarmee de Opdracht is verstrekt.
9.2 De Opdrachtgever is zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Sensu niet gerechtigd het resultaat van de Opdracht op andere wijze te gebruiken dan voor het doel waarmee de Opdracht aan Sensu is verstrekt.
9.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan het resultaat van de Opdracht te (doen) wijzigen.
9.4 Opdrachtgever dient het resultaat van de Opdracht door Sensu te laten onderhouden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10- Einde Opdracht

10.1 Een Opdracht eindigt zodra alle werkzaamheden zijn verricht en door Sensu geen diensten meer worden geleverd.
10.2 Indien Opdrachtgever een Opdracht opzegt of indien de Opdracht wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever, is Opdrachtgever het honorarium voor de gewerkte uren en de gemaakte kosten vermeerderd met BTW en eventuele andere heffingen/belastingen overeenkomstig de offerte verschuldigd, ongeacht of de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor Opdrachtgever tot een gewenst of bruikbaar resultaat hebben geleid. Voorts is Opdrachtgever een schadevergoeding aan Sensu verschuldigd ten bedrage van 35% van het honorarium dat samenhangt met het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Opdracht.
10.3 Partijen zijn gerechtigd om in geval van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement en bedrijfsbeëindiging van de andere partij de Opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat als gevolg daarvan een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan.
10.4 Opdrachtgever kan een overeenkomst die ziet op webhosting of domeinregistratie niet tussentijds, maar uitsluitend tegen het einde van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan opzeggen, door schriftelijke mededeling aan Sensu met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
10.5 Wanneer sprake is van voortdurende diensten of leveringen door Sensu anders dan bedoeld in 10.4, dan geldt de overeenkomst als (duur)
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van
drie (3) maanden.
10.6 Indien sprake is van overmacht en,die overmachtsituatie twee maanden of langer aanhoudt, is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht per de datum dat twee maanden zijn verstreken te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij ontstaat
10.7 Indien Sensu op het moment dat de overmachtsituatie ontstond de Opdracht gedeeltelijk heeft uitgevoerd, is Opdrachtgever het honorarium voor de gewerkte uren en de gemaakte kosten vermeerderd met BTW en eventuele andere heffingen/belastingen overeenkomstig de offerte verschuldigd, ongeacht of de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten voor Opdrachtgever tot een gewenst of bruikbaar resultaat hebben geleid.
10.8 Indien de Opdracht om welke reden dan ook wordt beëindigd, is Opdrachtgever niet langer bevoegd hetgeen in het kader van de Opdracht ter beschikking werd gesteld c.q. de resultaten van de Opdracht te gebruiken, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 11- Verantwoordelijkheid/beperking aansprakelijkheid

11.1 Sensu zal als goed contractant zorgdragen voor behoorlijke uitvoering van de Opdracht. Sensu garandeert echter uitdrukkelijk niet een continue, onbelemmerde toegang tot systemen, het internet en door haar geleverde diensten.
11.2 Sensu is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Sensu is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, vermissing, beschadiging etc van data (van Opdrachtgever) dat bij gebruik van een dienst, onderhoud of storing is opgetreden, Sensu kan -met in achtneming van het maximum als bedoeld in 11.3- slechts aansprakelijk zijn voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie
11.3 Iedere aansprakelijkheid van Sensu is beperkt tot maximaal de totale som van het honorarium (exclusief BTW) van Sensu voor het gedeelte van de Opdracht waar de schade door is ontstaan c.q. mee samenhangt. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sensu of (één van) haar medewerkers.
11.4 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van websites, mailingen etc. Opdrachtgever dient de teksten, foto’s, afbeeldingen, e-mailadressen etc. die in het kader van de Opdracht gebruikt moeten worden, aan te leveren, danwel indien Sensu de inhoud aanlevert, goed te keuren. Sensu zal in dit verband alle redelijkerwijs te verlangen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde te voorkomen dat het gebruik van het door Sensu aangeleverde in strijd is met enig in Nederland geldend recht, daaronder begrepen eventuele rechten van intellectueel eigendom van derden.
11.5 Onverminderd de zorgvuldigheid van Sensu als omschreven in 11.4, is Sensu in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van aanspraken terzake in het kader van de Opdracht gebruikte inhoud. Alle eventuele aanspraken van derden, op welke grond dan ook, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
11.6 Opdrachtgever vrijwaart Sensu en door Sensu ingeschakelde personen/partijen onvoorwaardelijk en onherroepelijk voor eventuele aanspraken en vorderingen van derden op welke grond dan ook.
11.7 Indien Opdrachtgever wordt verweten dat onrechtmatig en/of in strijd met enig wettelijk voorschrift wordt gehandeld en/of inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht, zal Sensu het onrechtmatige/strijdige/inbreuk makende gedeelte van de website zo spoedig mogelijk verwijderen, zonder dat Sensu als gevolg daarvan schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever. De (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever onder de Opdracht (daaronder begrepen de kosten van diensten zoals webhosting) blijven ook in geval van buitengebruikstelling van een dienst onverminderd bestaan.
11.8 Sensu is niet aansprakelijk voor eventuele schade, is niet gehouden aan Opdrachtgever op enigerlei wijze een vergoeding (waaronder restitutie/korting etc) te verstrekken, indien een dienst (bijv. een website) niet beschikbaar is (hieronder is bijvoorbeeld begrepen de situatie dat de dienst als gevolg van een inbraakpoging of een softwarefout niet toegankelijk is).
11.9 Elke aansprakelijkheid van Sensu of door Sensu ingeschakelde personen/partijen vervalt door het verloop van één jaar nadat het betreffende gedeelte van de Opdracht is voltooid.

Artikel 12- Slotbepalingen

12.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van werknemers en opdrachtnemers van Sensu.
12.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (bij gerechtelijke uitspraak) nietig blijkt of vernietigd mocht worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Aan de nietige of vernietigde bepaling komt in dat geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe